ประวัติย่อของโรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา
ผะดุงศิษย์พิทยาเป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2479 โดยผู้ก่อตั้งคือ อาจารย์ อนุสวัสดิ์ สุมน ซึ่งมีปณิธานมุ่งมั่นในการ ผะ–ดุง–ศิษย์ ทุกคนมีความสุข เป็นคนดีมีความรู้ จึงเป็นที่มาของชื่อโรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา

     โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา จัดการศึกษามาตั้งแต่ปีการศึกษา 2479 เป็นเวลา 84 ปีจนถึงปัจจุบันนับได้ว่าเป็นโรงเรียนเอกชนที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งและมีคุณภาพมาตรฐานสูงทั้งในด้านการเรียนการสอน และการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับกันว่าสภาพแวดล้อมสวยงามเหมาะสมกับการเป็นสถานศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ผะดุงศิษย์พิทยาเปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล อนุบาล ประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
image
อาจารย์ อนุสวัสดิ์ สุมน
(ผู้ก่อตั้งโรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา)
 อุดมการณ์ แนวคิดและปรัชญา
ผะดุงศิษย์พิทยาเป็นโรงเรียนเอกชนไทยที่ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้ถึงด้วยความรู้ทางวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คณะครู -อาจารย์จะทั้งสอนระเบียบวินัย อบรม แนะนำ ด้านความประพฤติ ขัดเกลากิริยามารยาท และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพชีวิต สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าของสังคมและประเทศชาติสืบไป

ถึงวันนี้หรือเมื่อ 81ปี ผ่านพ้นไป อุดมการณ์ หลักการและแนวคิด เกี่ยวกับการให้การศึกษาของผะดุงศิษย์พิทยายังคงมั่นคงหนักแน่น ในการดำรงอยู่เพื่อสั่งสอนและสร้างสรรค์ ความรู้ที่คู่ไปกับจริยธรรมและคุณธรรมดังปรัชญา
“ผะดุงศิษย์พิทยา เพื่อภูมิปัญญา  และคุณธรรม”

 พุทธภาษิตประจำโรงเรียน
"นัตถิ ปัญญา สมา อาภา"
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

 อักษรย่อ
ผ.พ.
image

สัญลักษณ์ของโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน : น้ำเงิน ฟ้า เทา
image

ดอกไม้สัญลักษณ์ของโรงเรียน
ดอกแก้ว
 ปรัชญาโรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา
"ผะดุงศิษย์พิทยา  เพื่อภูมิปัญญา  และคุณธรรม"

ระดับอนุบาล
*********************************************
ภูมิปัญญา หมายถึง การที่นักเรียนมีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ สติปัญญา อย่างสมดุลเหมาะสมกับวัย พร้อมที่จะศึกษาในระดับชั้นต่อไป

คุณธรรม หมายถึง  นักเรียนมีคุณภาพวัยต้นชีวิตที่ดี รู้จักเข้าใจและเห็นใจผู้อื่น รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือและมีเมตตาต่อผู้อื่น  มีระเบียบวินัยเหมาะสมตามวัย
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้