ประวัติย่อของโรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา
ผะดุงศิษย์พิทยาเป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2479 โดยผู้ก่อตั้งคือ อาจารย์ อนุสวัสดิ์ สุมน ซึ่งมีปณิธานมุ่งมั่นในการ ผะ–ดุง–ศิษย์ ทุกคนมีความสุข เป็นคนดีมีความรู้ จึงเป็นที่มาของชื่อโรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา

     โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา จัดการศึกษามาตั้งแต่ปีการศึกษา 2479 เป็นเวลา 84 ปีจนถึงปัจจุบันนับได้ว่าเป็นโรงเรียนเอกชนที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งและมีคุณภาพมาตรฐานสูงทั้งในด้านการเรียนการสอน และการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับกันว่าสภาพแวดล้อมสวยงามเหมาะสมกับการเป็นสถานศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ผะดุงศิษย์พิทยาเปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล อนุบาล ประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
image
อาจารย์ อนุสวัสดิ์ สุมน
(ผู้ก่อตั้งโรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา)
 อุดมการณ์ แนวคิดและปรัชญา
ผะดุงศิษย์พิทยาเป็นโรงเรียนเอกชนไทยที่ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้ถึงด้วยความรู้ทางวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คณะครู -อาจารย์จะทั้งสอนระเบียบวินัย อบรม แนะนำ ด้านความประพฤติ ขัดเกลากิริยามารยาท และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพชีวิต สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าของสังคมและประเทศชาติสืบไป

ถึงวันนี้หรือเมื่อ 81ปี ผ่านพ้นไป อุดมการณ์ หลักการและแนวคิด เกี่ยวกับการให้การศึกษาของผะดุงศิษย์พิทยายังคงมั่นคงหนักแน่น ในการดำรงอยู่เพื่อสั่งสอนและสร้างสรรค์ ความรู้ที่คู่ไปกับจริยธรรมและคุณธรรมดังปรัชญา
“ผะดุงศิษย์พิทยา เพื่อภูมิปัญญา  และคุณธรรม”

 พุทธภาษิตประจำโรงเรียน
"นัตถิ ปัญญา สมา อาภา"
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

 อักษรย่อ
ผ.พ.
image

สัญลักษณ์ของโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน : น้ำเงิน ฟ้า เทา
image

ดอกไม้สัญลักษณ์ของโรงเรียน
ดอกแก้ว
 ปรัชญาโรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา
"ผะดุงศิษย์พิทยา  เพื่อภูมิปัญญา  และคุณธรรม"
ระดับอนุบาล

ภูมิปัญญา หมายถึง การที่นักเรียนมีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ สติปัญญา อย่างสมดุลเหมาะสมกับวัย พร้อมที่จะศึกษาในระดับชั้นต่อไป

คุณธรรม หมายถึง  นักเรียนมีคุณภาพวัยต้นชีวิตที่ดี รู้จักเข้าใจและเห็นใจผู้อื่น รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือและมีเมตตาต่อผู้อื่น  มีระเบียบวินัยเหมาะสมตามวัย
ระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา

ภูมิปัญญา หมายถึง นักเรียนมีพื้นฐานความรู้ที่ดี ทั้งด้านวิชาการ และ วิชาชีพ มีความก้าวหน้าทางด้านการเรียนตามศักยภาพ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นผู้กระตือรือร้น  มีนิสัยรักการอ่าน เรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมทั้งนำความรู้ไปพัฒนาตนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

คุณธรรม หมายถึง  การมุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า และมีคุณภาพ โดยมีความสมบูรณ์ในจริยธรรมที่สำคัญอันเป็นหลักในการดำเนินชีวิ  ได้แก่ ความกตัญญูกตเวที  ความซื่อสัตย์สุจริต  และความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  ซึ่งเป็นคุณธรรมเบื้องต้นของลูกผดุงศิษย์
ระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา

ภูมิปัญญา หมายถึง การมุ่งเน้นให้นักเรียนมีพื้นฐานความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต อันจะนำความรู้ไปพัฒนาตนให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

คุณธรรม  หมายถึง  นักเรียนมีคุณภาพวัยต้นชีวิตที่ดี  มีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบ  มีความกตัญญู รู้คุณ  ซื่อสัตย์  มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  มีกิริยามารยาทเรียบร้อย  อ่อนน้อมถ่อมตน  มีความภูมิใจในความเป็นไทย  และมีความเสียสละเพื่อส่วนรวมไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น และอยู่รวมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
Powered by MakeWebEasy.com