ผะดุงศิษย์พิทยามุ่งอบรมนักเรียนให้มีคุณสมบัติ ดังนี้

 มีคุณธรรม โดยยึดหลักพุทธศาสนา

 มีรสนิยม โดยสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ให้มีโอกาสพบสิ่งที่สวยงาม เป็นสุนทรียภาพฝึกฝน ให้เข้าใจ ซาบซึ้ง และสามารถสร้างสรรค์ศิลปกรรม

 มีความเป็นไทย ให้รู้จักศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ ให้ซาบซึ้งในคุณค่าและศักดิ์ศรีของชนชาวไทย ให้มีความอ่อนน้อม รู้มารยาทไทย รู้และใช้ภาษาไทยได้ดี

 มีใจรักเรียน มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน การค้นหาเหตุผล รักการอ่าน สามารถ และกล้าแสดงออกได้ดี

 มีพื้นฐานความรู้ดี มุ่งให้มีความรู้ ความเข้าใจอันเป็นพื้นฐานที่ดีในการศึกษา ขั้นต่อไปมิใช่เพียงท่องจำ หรือทำได้ และทดสอบได้คะแนนดีในวิชาที่กำลังเรียนอยู่ โดยขาดความเข้าใจ ความสนใจและความกระตือรือร้น

 มีระเบียบ วินัย ให้นักเรียนมีอิสระในขอบเขตที่กำหนดตามมาตรฐานของสังคม อยู่ในระเบียบของโรงเรียน เชื่อฟังและเคารพบิดามารดาใน ฐานะเป็นผู้ให้กำเนิด ผู้มีพระคุณ และ เป็นผู้รู้ เชื่อฟังและนับถือครูเพราะเป็นผู้ที่ได้รับการอบรมแล้ว และเป็นผู้ที่บิดามารดามอบหมายให้เป็นผู้อบรมสั่งสอน มีวินัย เพื่อฝึกให้รู้จักรับผิดชอบ  รู้จักอดกลั้น  เพื่อเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต

 มีความประพฤติดี ไม่ปฏิบัติตนให้เสื่อมเสียหรือโน้มเอียงไปในทางเสื่อมเสีย

 มีการสมาคมดี ให้รู้จักอยู่ร่วมกั้นและรู้จักผูกมิตร

 มีการเติบโตดี ให้เจริญเติบโตทั้งด่านร่างกาย โดยการรับประทานอาหารให้ครบส่วน ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

 ด้านจิตใจ-อารมณ์-สังคม ให้มีสุขภาพจิตที่ดี โดยได้รับความรักและความเอาใจใส่จากครูโดยเท่าเทียมกัน มีโอกาสประสบความสำเร็จในทางที่ถนัด

 ด้านสติปัญญา ได้รับการสอนที่ถูกหลักวิชา เพื่อสร้างเสริมเชาวน์ปัญญา มีอุปกรณ์การสอนเหมาะสม เสริมทักษะวิชาชีพ พัฒนาความรู้คู่คุณธรรม


 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
“สิ่งแวดล้อมเด่นดี ศักดิ์ศรีการกีฬา พัฒนาศิลปกรรม”
โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาเป็นโรงเรียนเอกชนไทยที่ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตของเยาวชน ให้ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาและคุณธรรม ให้มีโอกาสอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี พบสิ่งที่สวยงาม เป็นสุนทรีย์ มีรสนิยม นอกจากมีบรรยากาศทางวิชาการ ควบคู่กับคุณธรรมแล้ว ยังมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ด้านศิลปกรรมและการกีฬา เพื่อขัดเกลาให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพและคุณค่าอันจะนำไปพัฒนาตนให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
image

ด้านสิ่งแวดล้อม

โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาพัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้ซึมซับคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุนทรียภาพทางศิลปกรรม อันจะเป็นการช่วยบ่มเพาะความรู้สึกที่ดี และอุปนิสัยในการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

image
ด้านกีฬา

โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาสนับสนุนให้มีกิจกรรมทางกีฬา เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านกายภาพ สุขภาพ อนามัยที่แข็งแรงของผู้เรียน ควบคู่ไปกับสุขภาพจิตใจที่จะสั่งสมคุณธรรมเรื่อง “ความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และการทำงานร่วมกัน” เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
image
ด้านศิลปกรรม

โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยามุ่งพัฒนาโรงเรียนให้เป็น “สถานที่เรียนดีอย่างมีความสุข” ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี มีสุนทรียภาพ แวดล้อมไปด้วยผลงานด้านประติมากรรมและจิตรกรรม เพื่อให้ผู้เรียน มีโอกาสพบสิ่งที่สวยงามเป็นสุนทรี ฝึกฝนให้เข้าใจ ซาบซึ้งในคุณค่าและศักดิ์ศรีของชนชาวไทย สามารถสร้างสรรค์  งานศิลปะและการแสดงออกด้านดนตรี-นาฏศิลป์ ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งดำรงความเป็นวงดุริยางค์หญิง เพื่อขัดเกลาจิตใจให้เกิดใจรักดนตรีแก่ผู้เรียน และสร้างสรรค์งาน การให้บริการชุมชน แก่เอกชนและหน่วยราชการ มีการร่วมกิจกรรมสำคัญของประเทศอย่างต่อเนื่อง
 อัตลักษณ์ผู้เรียนผะดุงศิษย์พิทยา

“รู้ชอบ รู้ปฏิบัติ รู้รักษ์ไทย”

รู้ชอบ : หมายถึง การรู้จักผิดชอบชั่วดี การรู้จักใช้เหตุผลทางจริยธรรม การเห็นว่าความดีเป็นของมีค่าและรู้จักถามว่าความดีคืออะไร ผู้ที่รู้ผิดชอบชั่วดี คือ คนที่พิจารณาสถานการณ์ทางจริยธรรมอย่างรอบด้าน พิจารณาที่ประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น ทั้งนี้ต้องมีความเข้าใจและเห็นใจคนอื่น และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ เพื่อจะผ่านสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องและยุติธรรม

ผู้เรียน : มีเจตคติที่ดีต่อการเรียน สนใจใฝ่รู้ ใฝ่เรียน หมั่นเพียรวิเคราะห์ ชื่อว่า “รู้ชอบ”

รู้ปฏิบัติ : การรู้วิธีที่จะนำสิ่งที่รู้มาปฏิบัติ หมายถึง การรู้จักโลก รู้จักชีวิต มีความฉลาดในกาลเทศะและบุคคล ทำให้สามารถนำการรู้ชอบมาปฏิบัติได้เป็นผล

ผู้เรียน : แสดงออกซึ่งความประพฤติที่ดีได้อย่างเหมาะสมและสามารถนำความรู้ที่มีไปปฏิบัติตนได้เหมาะสม ชื่อว่า “รู้ปฏิบัติ”

รู้รักษ์ไทย : คือการมีความเคารพในประวัติศาสตร์ชาติไทย การมีความรู้สึกลึกซึ้งในความเป็นมาของตน สำนักว่าประโยชน์ที่เราได้รับเป็นผลมาจากสังคมโดยรวม ซึ่งมีวัฒนธรรมเป็นเส้นด้านเหนี่ยวร้อยเอาไว้ ทั้งยังรู้ว่า มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่จะเจริญเติบโตเต็มตามศักยภาพได้นั้น ต้องอยู่ในวัฒนธรรม คนรู้จักรักวัฒนธรรมของตนเอง จึงเป็นความกตัญญูประการหนึ่ง และเป็นการเคารพในลักษณะความเป็นมนุษย์ที่มีความประณีตละเอียดอ่อน

ผู้เรียน : ชื่นชม ซาบซึ้ง ในคุณค่าและศักดิ์ศรีของชนชาวไทย มีกิริยามารยาท รู้จักใช้ภาษาได้ถูกต้องสมวัย บ่มเพาะความเป็นไทย ชื่อว่า “รู้รักษ์ไทย”

2. ข้อมูลผู้บริหาร

2.1 ประธานกรรมการบริหาร ดร. มนูญ มุกข์ประดิษฐ์

2.2 ผู้รับใบอนุญาต นาง สุนันทา มุกข์ประดิษฐ์
Bachelor of Arts in Education (Education) USA

2.3 ผู้จัดการ นางสาว หญิง สุมน
Master of Science (Early Childhood Education) USA

2.4 ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาว เหมือนหมาย มุกข์ประดิษฐ์
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

2.5 ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

1) กลุ่มบริหารงานวิชาการ
นาย สมชาย ชิดชมศรีจันทรา
(การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน)

2) กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
นาง รตาภคณัช กุลตัณฑ์
(ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต)

3) กลุ่มบริหารงานบุคลากร
นาย ณรงค์ ทองสุขดี
(การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน)

2.6 ผู้ช่วยผู้จัดการ

1) กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป
นางสาว สุชาดา ชนะโชติ
(ครุศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต)

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย

2.1.1 ระดับอนุบาล

 วิสัยทัศน์
อนุบาลผะดุงศิษย์พิทยา มุ่งเน้นการอบรมดูแลนักเรียนด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และความเข้าใจบนพื้นฐานของความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา   เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพวัยต้นชีวิต ให้เติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า คุณธรรม จริยธรรมและดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียง สามารถดำรงชีวิตในสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างมีความสุข

 พันธกิจ
1. จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการแบบองค์รวม
2. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษา
3. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
4. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

 เป้าหมาย
1. นักเรียนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย
2. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมาะสมตามวัย
3. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เหมาะสม
4. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
5. โรงเรียนมีการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
6. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ

2 ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

 วิสัยทัศน์
โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยามุ่งจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาและคุณธรรมโดยดำเนินการให้ผู้เรียนบรรลุผลสัมฤทธิ์ด้านวิชาการ ผสานสอดคล้องกับจิตสำนึกด้านประชาธิปไตย เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดำรงความเป็นไทยและดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง เพื่อให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ สามารถดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

 พันธกิจ
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ 5 ด้านและทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
2. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผลการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และจุดเน้นของสถานศึกษารวมทั้งการยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชน
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนางานบริการให้ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจสูงสุด
6. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ
7. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพสู่มาตรฐานคุณภาพการปฏิบัติงาน
8. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติงาน
9. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

 เป้าหมาย
1. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ 5 ด้านและทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
2. ผู้เรียนมีการเรียนรู้ที่แสดงออกถึงความก้าวหน้าทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
4. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะและจิตสังคมที่ดีในการดำเนินชีวิตประจำวัน
5. สถานศึกษามีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายของวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
6. ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมกับการจัดกิจกรรมของโรงเรียน
7. งานบริการมีประสิทธิภาพและผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจสูงสุด
8. หลักสูตรสถานศึกษามีความเหมาะสมตอบสนองความต้องการความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
9. ครูมีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ
10. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
11. โรงเรียนมีแหล่งการเรียนรู้ภายในที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน
12. สภาพแวดล้อมทางสังคมในโรงเรียนส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพ
13. ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามีความชัดเจน มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้