โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา จัดการศึกษามาตั้งแต่ปีการศึกษา 2479 เป็นเวลา 81 ปีจนถึงปัจจุบัน นับได้ว่าเป็นโรงเรียนเอกชนที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งและมีคุณภาพมาตรฐานสูงทั้งในด้านการเรียนการสอน และการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับกันว่าสภาพแวดล้อมสวยงามเหมาะสมกับการเป็นสถานศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา จัดการเรียนการสอนโดยแบ่งออกเป็น 4 ระดับคือ
1. ระดับเตรียมอนุบาล
2. ระดับอนุบาล
3. ระดับประถมศึกษา
4. ระดับมัธยมศึกษา
Powered by MakeWebEasy.com