ดับเตรียมอนุบาลและอนุบาล

โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา
จัดโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 โดย แบ่งออกเป็น2 ช่วงอายุ คือหลักสูตรสำหรับระดับก่อนปฐมวัย สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า3ปี มีแนวปฎิบัติการอบรมเลี้ยงดูตามวิถีชีวิตประจำวัน และส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ ให้เด็กมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัยแข็งแรงและมีสุขภาพดี สุขภาพจิตดี มีความสุข มีทักษะการใช้ภาษาสื่อสาร สนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ  และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี เป็นการจัดการศึกษาในลักษณะของการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษา เด็กจะได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตามวัยและความสามารถของเด็กแต่ละคน เพื่อเตรียมความพร้อมและบ่มเพาะคุณภาพวัยเริ่มต้นชีวิต Bhadungsit Kindergarten for the best start in your life. พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ Developing each child’s talent.

อนุบาลผะดุงศิษย์พิทยา มุ่งปลูกฝังและวางรากฐานการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เสริมสร้างรสนิยม  สุนทรียภาพ  คุณภาพวัยต้นชีวิต ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนสอนระดับปฐมวัยตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัยปีพ.ศ.2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่างๆ คือ
 ด้านร่างกาย เน้นการพัฒนาการตระหนักรู้ เกี่ยวกับร่างกายตนเอง (self-awareness) คือการเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไปในทิศทางระดับและพื้นที่
 ด้านอารมณ์ จิตใจ เน้นอัตลักษณ์เฉพาะตน และเชื่อว่าตนเองมีความสามารถและการเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
 ด้านสังคม เน้นการปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่น และความเป็นไทย การมีวินัย การยอมรับในความเหมือนและแตกต่าง ระหว่างบุคคล
 ด้านสติปัญญา เน้นการพัฒนาความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การคิดแก้ปัญหา และตัดสินใจการใช้ภาษาในการเรียนรู้

อนุบาลผะดุงศิษย์พิทยาปลูกฝังให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 คือ 3R และ 8C ได้แก่

3R คือ

 Reading – อ่านออก
 (W)Riting – เขียนได้
 (A)Rithmatic - มีทักษะในการคำนวณ

8C คือ
 Critical Thinking and Problem Solving : มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแก้ไขปัญหาได้
 Creativity and Innovation : คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม
 Collaboration Teamwork and Leadership : ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ
 Communication Information and Media Literacy : ทักษะในการสื่อสาร และการรู้เท่าทันสื่อ
 Cross-cultural Understanding : ความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม กระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม
 Computing and ICT Literacy : ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี
 Career and Learning Skills : ทักษะทางอาชีพ และการเรียนรู้
 Compassion : มีคุณธรรม มีเมตตา กรุณา มีระเบียบวินัย

จุดเน้นสำคัญของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอน คือ การเรียนรู้แบบ active learning โดยนักเรียนจะลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการบูรณาการผ่านการเล่น มีเป้าหมายคือ "เป็นคนดี มีวินัย มีปัญญา และมีความสุข"
     เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลดังกล่าว อนุบาลผะดุงศิษย์พิทยาจึงได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมทักษะวิชาการและพัฒนากระบวนความคิด อันได้แก่ กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ กิจกรรมคณิตศาสตร์ กิจกรรมภาษาอังกฤษ โดยครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษาซึ่งมีความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษผ่าน กิจกรรมพัฒนาเชาวน์ปัญญาซึ่งจะเน้นจัดการเรียนรู้แบบ active learning ร่วมกับกิจกรรมหลัก คือกิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ เกมการศึกษา กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสรี และ กิจกรรมสร้างสรรค์ มีการปลูกฝังและเสริมสร้างรสนิยม  สุนทรียภาพ  ด้วยการสอนดนตรี นาฏศิลป์ บัลเลต์ ศิลปะ คอมพิวเตอร์  โดยครูที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะทาง มีการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยด้วยการสอนว่ายน้ำ เทควันโด การทดสอบสมรรถภาพทางกาย และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม และปลูกฝังให้นักเรียนเกิดพัฒนาการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และทักษะในด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมSTEM ( SCIENCE TECHNOLOGY ENGINEER MATHEMATICS ) กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ กิจกรรมละครภาษาอังกฤษ กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมเอกลักษณ์ไทย เป็นต้น
     อนุบาลผะดุงศิษย์พิทยา จัดการศึกษาออกเป็น 2 โครงการ คือ โครงการภาษาอังกฤษ และโครงการสามัญ โครงการภาษาอังกฤษ นักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้าของภาษาทุกวัน ส่วนโครงการสามัญนักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้าของภาษาสัปดาห์ละ 1 วัน ในชั้นเรียนของอนุบาลจะจัดบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีครูประจำชั้น 1 คน และครูพี่เลี้ยง 1 คน ร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและดูแลนักเรียน ซึ่งมีจำนวนนักเรียนต่อห้องไม่เกิน 20 คน ควบคุมการสอนโดยอาจารย์หญิง สุมน M.S.(Early  Childhood  Education) USA
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้