ระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาจัดการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพ.ศ.2551ของกระทรวงศึกษาธิการ และ หลักสูตรโครงการภาษาอังกฤษ ( English Intensive Programme : EIP ) ของโรงเรียน โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสำรวจความสามารถ ความถนัด ความสนใจของตน และพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน พัฒนาความสามารถ ทักษะพื้นฐานด้านการเรียนรู้ และทักษะการดำเนินชีวิตให้มีความสมดุล ทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถสร้างเสริมสุขภาพส่วนตนและชุมชน มีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ

หลักสูตรโครงการภาษาอังกฤษ ( English Intensive Programme : EIP ) ของโรงเรียน ใช้กรอบอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (The Common European Framework of Reference for Languages: CEFR) คือมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาที่สหภาพยุโรปจัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ การสอน และ การประเมินภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศ และใช้แบบทดสอบของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาอังกฤษ ว่านักเรียนผ่านเกณฑ์ระดับความสามารถตามเป้าหมาย
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนจะใช้วิธีการสอนแบบ English Language Assessment : ELA เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการศึกษาผสมผสานหลักการเรียนรู้ภาษาอย่างธรรมชาติ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องกับอาจารย์เจ้าของภาษาโดยตรง  เน้นการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันตามวัยที่เหมาะสม  ในด้านของการฟัง  การพูด  การอ่าน การเขียน  ตามแนวทาง  Assimilation และ Active  Learning

ผะดุงศิษย์พิทยาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดการศึกษาออกเป็น 2 โครงการ คือ  โครงการภาษาอังกฤษ และ โครงการสามัญ    โครงการภาษาอังกฤษ นักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้าของภาษา 7 ชั่วโมง / สัปดาห์ และเรียนหลักภาษาอังกฤษกับครูไทย 3 ชั่วโมง / สัปดาห์ ส่วนโครงการสามัญนักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้าของภาษาสัปดาห์ละ 2 วัน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มุ่งเน้นการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะเฉพาะด้าน มุ่งปลูกฝัง ความรู้ ความสามารถ และทักษะในวิทยาการและเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นำประโยชน์ไปใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาตน และประเทศตามบทบาทของตน สามารถเป็นผู้นำและผู้ให้บริการชุมชนในด้านต่างๆ
เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี มีความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา มีสมรรถนะสำคัญด้านการสื่อสาร ด้านการคิด ด้านการแก้ปัญหา ด้านการใช้ทักษะชีวิตและด้านการใช้เทคโนโลยี  และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 คือ 3R และ 8C ได้แก่

3R คือ
 Reading – อ่านออก
 (W)Riting - เขียนได้
 (A)Rithmatic - มีทักษะในการคำนวณ

8C คือ
 Critical Thinking and Problem Solving : มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแก้ไขปัญหาได้
 Creativity and Innovation : คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม
 Collaboration Teamwork and Leadership : ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ
 Communication Information and Media Literacy : ทักษะในการสื่อสาร และการรู้เท่าทันสื่อ
 Cross-cultural Understanding : ความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม กระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม
 Computing and ICT Literacy : ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี
 Career and Learning Skills : ทักษะทางอาชีพ และการเรียนรู้
 Compassion : มีคุณธรรม มีเมตตา กรุณา มีระเบียบวินัย

โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาได้ดำเนินการจัดการเรียนรู้แบบ active learning การเรียนรู้แบบโครงงานผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้เช่นโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานภาษาอังกฤษ เป็นต้น กิจกรรมละครภาษาอังกฤษ กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ กิจกรรม Football Tournament กิจกรรม Compassion กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายคณิตศาสตร์  กิจกรรมทัศนศึกษา โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี และกีฬา กิจกรรมวันวิชาการ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ ลูกเสือ เนตรนารี , กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมชมรม เป็นต้น

นักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้าของภาษาสัปดาห์ละ 1 วัน
ในชั้นเรียนจะจัดบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีครูประจำชั้น 1 คน ทำหน้าที่ดูแล ช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับบ้าน ซึ่งมีจำนวนนักเรียนต่อห้องไม่เกิน 30 คน

ควบคุมการสอนโดย

 
 อาจารย์หญิง สุมน
M.S. ( Early  Childhood  Education ) USA

 อาจารย์เหมือนหมาย  มุกข์ประดิษฐ์
(ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA)

 อาจารย์คลอเดีย วราติโลว่า
Bachelor of Education Bed
Master of Arts ( History Politic )
Master of Education ( Learning )
Powered by MakeWebEasy.com