ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาจัดการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพ.ศ.2551ของกระทรวงศึกษาธิการ และหลักสูตรโครงการภาษาอังกฤษ (English Intensive Programme : EIP) ของโรงเรียน

โรงเรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาคุณภาพชีวิต กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม  ทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ การคิดวิเคราะห์ การติดต่อสื่อสาร และพื้นฐานความเป็นมนุษย์ เน้นการบูรณาการอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรม

หลักสูตรโครงการภาษาอังกฤษ (English Intensive Programme : EIP) ของโรงเรียน ใช้กรอบอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (The Common European Framework of Reference for Languages: CEFR) คือมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาที่สหภาพยุโรปจัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ การสอน และ การประเมินภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศ และใช้แบบทดสอบของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาอังกฤษ ว่านักเรียนผ่านเกณฑ์ระดับความสามารถตามเป้าหมาย    การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนจะใช้วิธีการสอนแบบ English Language Assessment : ELA เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการศึกษาผสมผสานหลักการเรียนรู้ภาษาอย่างธรรมชาติ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องกับอาจารย์เจ้าของภาษาโดยตรง  เน้นการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันตามวัยที่เหมาะสม  ในด้านของการฟัง  การพูด  การอ่าน การเขียน  ตามแนวทาง  Assimilation และ Active  Learning

ผะดุงศิษย์พิทยาระดับประถมศึกษา จัดการศึกษาออกเป็น 2 โครงการ คือ โครงการภาษาอังกฤษ และ โครงการสามัญ โครงการภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 จะได้เรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้าของภาษา 7 ชั่วโมง / สัปดาห์ เรียนหลักภาษาอังกฤษกับครูไทย 1 ชั่วโมง  /สัปดาห์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จะได้เรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้าของภาษา 7 ชั่วโมง/สัปดาห์ เรียนหลักภาษาอังกฤษกับครูไทย 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ ส่วนโครงการสามัญนักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้าของภาษาสัปดาห์ละ 1 วัน
เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี มีความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา มีสมรรถนะสำคัญด้านการสื่อสาร ด้านการคิด ด้านการแก้ปัญหา ด้านการใช้ทักษะชีวิตและด้านการใช้เทคโนโลยี และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 คือ 3R และ 8C ได้แก่

3R คือ
 Reading – อ่านออก
 (W)Riting - เขียนได้
 (A)Rithmatic - มีทักษะในการคำนวณ

8C คือ
 Critical Thinking and Problem Solving : มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแก้ไขปัญหาได้
 Creativity and Innovation : คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม
 Collaboration Teamwork and Leadership : ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ
 Communication Information and Media Literacy : ทักษะในการสื่อสาร และการรู้เท่าทันสื่อ
 Cross-cultural Understanding : ความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม กระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม
 Computing and ICT Literacy : ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี
 Career and Learning Skills : ทักษะทางอาชีพ และการเรียนรู้
 Compassion : มีคุณธรรม มีเมตตา กรุณา มีระเบียบวินัย

โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา ได้ดำเนินการจัดการเรียนรู้แบบ active learning การเรียนรู้แบบโครงงานผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้เช่นโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานภาษาอังกฤษ เป็นต้น กิจกรรมละครภาษาอังกฤษ กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ  กิจกรรม Football Tournament กิจกรรม Compassion กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายคณิตศาสตร์ กิจกรรมทัศนศึกษา โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี และกีฬา กิจกรรมวันวิชาการ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง   กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ ลูกเสือ เนตรนารี , กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมชมรม เป็นต้น

ในชั้นเรียนจะจัดบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีครูประจำชั้น 1 คน ทำหน้าที่ดูแล ช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับบ้าน ซึ่งมีจำนวนนักเรียนต่อห้องไม่เกิน 30 คน ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนจะเปิดสอนภาษาจีนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก

ควบคุมการสอนโดย


 อาจารย์หญิง สุมน
M.S.( Early  Childhood  Education ) USA

 อาจารย์เหมือนหมาย มุกข์ประดิษฐ์
(ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา และ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA)

 อาจารย์DARYL  STENSON
9 GCSE ' S

3 ALEVELS

1 M.ED

Powered by MakeWebEasy.com