การสมัครเรียน

วัน – เวลาของการรับสมัคร      
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 16.00น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 12.00 น.
(ตั้งแต่17 มีนาคม – 6 พฤษภาคม 2561)

เอกสารที่ต้องใช้ในการรับสมัคร (แยกตามระดับช่วงชั้น)
ระดับเตรียมอนุบาลและอนุบาล


1. ผู้ปกครองเป็นผู้นำนักเรียนมาสมัคร
2. สูติบัตรฉบับจริง พร้อมสำเนาเอกสาร 2 ชุด
3. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาเอกสาร ของบิดา มารดา และ นักเรียน อย่างละ 2 ชุด
4. ใบแสดงผลการเรียน (ยกเว้นสมัครเตรียมอนุบาลและเรียนอนุบาล 1 )
5. รูปถ่ายของนักเรียนขนาด 1  นิ้ว หรือ 3 x 4 เซนติเมตร จำนวน 2 รูป
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา


1. ผู้ปกครองเป็นผู้นำนักเรียนมาสมัคร
2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาเอกสาร ของบิดา มารดา และ นักเรียน อย่างละ 2 ชุด
3. ใบแสดงผลการเรียน ป.พ.1  ป.พ.6 ป.พ.7 ป.พ.8 ป.พ.9
(ยกเว้นสมัครเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 )
4. รูปถ่ายของนักเรียนขนาด 1  นิ้ว หรือ 3 x 4 เซนติเมตร จำนวน 2 รูป
5. ค่าธรรมเนียมการเรียน
3.1 วิธีการชำระเงิน


 ชำระด้วยเงินสดในวันสมัครเรียน
 โอนเข้าบัญชีธนาคารของโรงเรียน
 ชำระผ่านบัตรเครดิต
Powered by MakeWebEasy.com