โรงเรียน
ผะดุงศิษย์พิทยา  

มุ่งปลูกฝังและวางรากฐานการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เสริมสร้างรสนิยม สุนทรียภาพ คุณภาพวัยต้นชีวิต ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนสอนระดับปฐมวัยตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัยปีพ.ศ.2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่างๆ 
หลักสูตรโครงการภาษาอังกฤษ
(English Intensive Programme : EIP)

ของโรงเรียน ใช้กรอบอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (The Common European Framework of Reference for Languages: CEFR) คือมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาที่สหภาพยุโรปจัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ การสอน และ การประเมินภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศ และใช้แบบทดสอบของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษPowered by MakeWebEasy.com