โรงเรียน
ผะดุงศิษย์พิทยา  

มุ่งปลูกฝังและวางรากฐานการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เสริมสร้างรสนิยม สุนทรียภาพ คุณภาพวัยต้นชีวิต ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนสอนระดับปฐมวัยตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัยปีพ.ศ.2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่างๆ 
หลักสูตรโครงการภาษาอังกฤษ
(English Intensive Programme : EIP)

ของโรงเรียน ใช้กรอบอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (The Common European Framework of Reference for Languages: CEFR) คือมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาที่สหภาพยุโรปจัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ การสอน และ การประเมินภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศ และใช้แบบทดสอบของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษคณิตศาสตร์ใกล้แค่ปลายนิ้วที่ “ผะดุงศิษย์พิทยา”  

โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนโดยเน้นการปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการเรียน การสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการทางคณิตศาสตร์ และทักษะทางคณิตศาสตร์ โดยจัดการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมในแบบ ACTIVE  LEARNING ให้นักเรียนได้สัมผัสกับคณิตศาสตร์ผ่านสิ่งของจริงๆ เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ( CONCRETE ) ผ่านวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของที่อยู่ใกล้ๆตัวนักเรียน สิ่งของที่ใช้กันในชีวิตประจำวันซึ่ง จะสร้างแรงจูงใจให้กับเด็ก ทำให้อยากรู้จักคณิตศาสตร์มากขึ้น ทำให้รู้สึกว่าคณิตศาสตร์มีตัวตนจริงๆ  เมื่อนักเรียนได้เรียนคณิตศาสตร์จากของจริงแล้วต่อมาก็พัฒนาเปลี่ยนเป็นการใช้รูปภาพ ( PICTORICAL ) โดยการวาดภาพ หรือวาดแบบจำลอง แทน วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของเหล่านั้น จากนั้นจึง ให้เด็กๆได้รู้จักการแปลงรูปภาพหรือแบบจำลองที่รู้จักแล้วก่อนหน้านี้ มาเป็นสัญลักษณ์ ( ABSTRACT )  ทางคณิตศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็น ตัวเลข เครื่องหมายต่างๆ เช่นบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน ทศนิยม เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ การอธิบายให้เหตุผล การสื่อสาร เชื่อมโยงกับเรื่องอื่นๆ และการนำไปใช้ในความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นต้น

บทบาทของครูผะดุงศิษย์พิทยาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์จะมุ่งเน้นการสร้างทักษะ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์และทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ ควบคู่ไปกับเนื้อหาของบทเรียนตามหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษา พุทธศักราช 2551  ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ) โดยครูจะต้องถอดบทเรียนเพื่อศึกษา รูปแบบ วิธีการสอน สื่อการสอน และนวัตกรรมที่ใช้ เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เข้าใจในบทเรียน และสามารถนำไปใช้ได้ ครูจะเน้นที่ความเข้าใจไม่ใช่การท่องจำ ใช้คำถามทำไม ไม่ใช่คืออะไร ต้องสร้างแรงจูงใจในการเรียน เสริมแรง และกระตุ้นนักเรียน โดยไม่ใช้การแข่งขัน เพื่อให้นักเรียนคิดและวินิจฉัยคำตอบที่เป็นไปได้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  ครูจัดกิจกรรมการเรียนให้น่าสนใจ โดยใช้ของจริง เห็นภาพ และสัญลักษณ์ กิจกรรมการเรียนการสอนต้องสนุก  น่าติดตาม เด็กๆต้องติดใจ ไม่น่าเบื่อ สามารถคิดแก้ปัญหาเป็นรูปภาพจากข้อความที่เป็นปัญหา

 

ผะดุงศิษย์พิทยาเชื่อว่าด้วยวิธีดังกล่าวข้างต้นจะทำให้เด็กที่เรียนคณิตศาสตร์กับเรามีความสุขกับการเรียนซึ่งจะเป็นเครื่องมือช่วยให้เด็กๆประสบความสำเร็จในการเรียน

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้