โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา เพื่อภูมิปัญญาและคุณธรรม | หน้าหลัก | การรับสมัคร | เกียรติคุณ ความสำเร็จ | ติดต่อเรา |
 • 2527

  - ได้รับการประกาศเกียรติคุณให้เป็น "โรงเรียนมัธยมเอกชนดีเด่น"

 • 2528

  - ได้รับการประกาศเกียรติคุณให้เป็น " โรงเรียนประถมเอกชนดีเด่น"

 • 2529

  - ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้ได้รับรางวัลเกียรติยศ "โรงเรียนรางวัลพระราชทาน"

 • 2530

  - ได้รับการคัดเลือกให้เป็น "โรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตรมัธยมศึกษา"ของกระทรวงศึกษาธิการ

 • 2531

  - ได้รับการคัดเลือกให้เป็น "โรงเรียนส่งเสริมจริยธรรมดีเด่น" จากกระทรวงศึกษาธิการ
  - ได้รับการคัดเลือกให้เป็น "สถาบันส่งเสริมกีฬาดีเด่น" เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ

 • 2532

  - ไดัรับรางวัล "โรงเรียนอนุบาลดีเด่น" จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

 • 2534

  - ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ " โรงเรียนนำร่องมาตรฐานคุณภาพการศึกษา" ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

 • 2536

  - ได้รับการประกาศเกียรติคุณให้เป็น " โรงเรียนประถมศึดษาดีเด่น" จากคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

 • 2538-2542

  - ได้รับการประกาศเกียรติคุณให้เป็น "โรงเรียนมาตรฐานคุณภาพการศึกษา" จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

 • 2539

  - ได้รับการประกาศเกียรติคุณให้เป็น "โรงเรียนมาตรฐานคุณภาพการศึกษา" จากสำนักงานคณะกรรมการการึกษาเอกชน กระทราวงศึกษาธิการ
  - ได้รับการประกาศเกียรติคุณให้เป็น "สถาบันพัฒนาสังคมดีเด่น" จากคณะกรรมการเอกลักษณ์แห่งชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
  - สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีฉลองปีที่ 60 ของโรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา

 • 2540

  - ได้รับการคัดเลือกให้เป็น"โรงเรียนส่งเสริมจริยธรรมดีเด่น"จากกรมศาสนา

 • 2541

  - ได้รับการคัดเลือกให้เป็น"โรงเรียนสีขาว"ของกระทรวงศึกษาธิการ
  - ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในงาน "Building Partnership for better Development"

 • 2542

  - ได้รับการคัดเลือกให้เป็น "สถานศึกษาต้นแบบ" ของกระทรวงศึกษาธิการ
  - ได้รับประกาศเกียรติคุณด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จากกรมพลศึกษา
  - จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับประเทศญี่ปุ่น "Concert from Sendai 99"

 • 2543

  - ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากกรมสรรพาวุธทหารบก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

 • 2544

  - ได้รับการคัดเลือกให้เป็น "โรงเรียนเครือข่ายการจัดทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน" ของกระทรวงศึกษาธิการ
  - ได้รับเลือกให้ไปเผยแพร่วัฒนธรรมในงานฉลอง 400 ปี เซนได ณ ประเทศญี่ปุ่น

 • 2545

  - ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่อง "โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตร์รากฐานระดับประถมศึกษา" ของสถาบันส่งเสริม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
  - ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็น "โรงเรียนเครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน"
  - ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็น "โรงเรียนเข้มแข็งปลอดยาเสพติด" จากศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด กรุงเทพ-มหานคร
  - ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดกายบริหาร จาก กรมพลศึกษา
  - ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประกวดประดิษฐ์กระทงประเภทส่งเสริมประเพณีและสวยงาม จากงานสืบสานประเพณีไทย วันลอยกระทงของสำนักงานเขตบางซื่อ

 • 2546

  - ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ "วิทยาศาสตร์รากฐานระดับประถมศึกษา" ของสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท)
  - ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยจากกระทรวงศึกษาธิการ

 • 2547

  - ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกกษาขั้นพื้นฐาน จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน)
  - ได้รับการประกาศเกียรติคุณจาก องค์การ Unicef
  - ได้รับการประกาศเกียติคุณจาก FIFA U-19 WOMEN'S WORLD CHAMPIONSHIP THAILAND 2004

 • 2548

  - ได้รับรางวัล "โรงเรียนอนุบาลดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2548
  - ได้รับรางวัล "โรงเรียนส่งเสริมการอ่าน คิด วิเคราะห์ ดีเด่น" จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
  - ได้เข้าร่วมโครงการ "Healthy Style by Uthaithip" กับบริษัทโอสถสภา จำกัด
  - ได้รับการประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ "สพท.กทม.1: บูรณาการการศึกษาสู่โลกกว้าง"
  - ได้รับโล่เชิดชูเกียรติในการรณรงค์ Safety Drive ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  - ได้รับเกียรติบัตรในการส่งเสริมการประหยัด นิยมไทย และอนุรักษ์พลังงานไทย จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  - ได้รับรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมประเทภเยาวชนชายในการแข่งขันกีฬาเทควันโดจาก กองบังคับการตำรวจนครบาล

 • 2549

  - ได้รับประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย จากกระทรวงศึกษาธิการ
  - ได้รับการประกาศเกียรติคุณเ "โรงเรียนร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ" จากสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษา กรุงเทพมหานครเขต 1
  - ได้รับประกาศเกียรติคุณในการเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ - เนตรนารี จากสโมสรลูกเสือสมุทร
  - ได้รับประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรม "เวทีวิชาการ" จากสำนักเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1
  - จัดงานเฉลิมฉลอง "เจ็ดทศวรรษแห่งการดำรงอยู่ เพื่ออบรมสั่งสอนและสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและคุณธรรม"
  - ได้รับรางวัลชมเชย "โรงเรียนรางวัลพระราชทาน" ระดับก่อนประถมศึกษา
  - ได้รับใบประกาศเกียรติคุณให้เป็น "โรงเรียนพัฒนาสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ"
  - เด็กหญิง ศุภนารี สมภาวงษ์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขัน เทควันโด จากประเทศสิงค์โปร์

 • 2550

  - ได้รับรางวัลโรงเรียนรางวัลโครงงานสิ่งแวดล้อมดีเด่น จากผลงานโครงงาน 1A3R และ โรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของ สพฐ. กทม. เขต 1 โรงเรียนประถมศึกษาดีเด่น กรุงเทพมหานครนคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย จากกระทรวงศึกษาธิการ
  - ได้รับรางวัลดีเด่น "โครงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2550" จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1
  - ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นในการพัฒนา "โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา" จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานครเขต 1

 • 2551

  - ได้รับรางวัลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2551 ระดับประถมศึกษา ปีที่ 6 ระดับเหรียญทองแดง จากสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  - ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันความสามารถทางภาษาไทย ในรายการ 44214 ออกอากาศทางช่อง 3 อ.ส.ม.ท.

 • 2552

  - ได้รับเกียรติบัตร อันดับที่ 1 ของกรุงเทพมหานคร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในการโครงการทดสอบความรู้ทางวิชาสังคมศึกษา ครั้งที่ 13 จากบริษัท เสริมปัญญา จำกัด
  - ได้รับโล่เกียรติยศ อันดับที่ 3 ของประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในการโครงการทดสอบความรู้ทางวิชาสังคมศึกษาครั้งที่ 13 จากบริษัท เสริมปัญญา จำกัด
  - ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2552 ระดับประถม-ศึกษาปีที่ 6
  - จัดคอนเสิร์ต "บทกวีสีสันบรรทัด 5 เส้น" เพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่่หัว"
  - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดเล่านิทานภาษาอังกฤษ โครงการ Readers Theatre Competition ครั้งที่ 1

 • 2553

  - ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเล่านิทานภาษาอังกฤษ โครงการ Readers Theatre Competition ครั้งที่ 2 ในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
  - พิธีประดิษฐานพระพุทธประทานพรบวรสถิตผะดุงศิษย์พิทยา เป็นพระพุทธรูปประจำโรงเรียน
  - จัดกิจกรรม "แบ่งปันไออุ่น" ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว อ.ปักธงชัย จ. นครราชสีมา

 • 2554

  - จัดแสดงผลงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ณ ชุมชนตรอกข้้าวสาร สะพานข้ามคลองบางซื่อ
  - รางวัลโรงเรียนคุณธรรม ดร.เทียม โชควัฒนา
  - รางวัลพิณทอง ในการแข่งขันประกวดวงดนตรีเยาวชน ครั้งที่ 9/2544 ทรูวิชั่นส์ ยามาฮ่า ลูกทุ่งคอนเทสต์
  - ชนะเลิศการประกวดแดนเซอร์ งานประจำปีวัดช่างเหล็ก โดยสำนักนายกรัฐมนตรี

เกี่ยวกับโรงเรียน | กลุ่มสาระการเรียนรู้ | แหล่งการเรียนรู้ | เนอสเซอรี่ | อนุบาล | ประถม | มัธยมต้น | มัธยมปลาย | English Programme | ผลสัมฤทธิ์
www.facebook.com/bhadungsitpittaya | กิจกรรมเด่น | ปฏิทินปฏิบัติงาน | ปฏิทินกิจกรรม | Call Center โทรศัพท์ 02-587-0651, 02-910-2527 | โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา กรุงเทพมหานคร
512 ถ.เตชะวณิช แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 02-587-0651, 02-910-2527  โทรสาร 02-587-5246  Email : bhp@bhadungsit.ac.th